Informujemy, że sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach.

zamknij

REGULAMIN SKLEPU AUTOMATYKA RRNiniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.automatykarr.pl.

Sprzedającym jest firma Automatyka Rafał Raczyński z siedzibą w miejscowości Zielonki Wieś 05-082, ul. Białej Góry 76, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 118-197-23-09, REGON: 363215009 zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

a) za pomocą poczty elektronicznej: sklep@automatykarr.pl
b) pod numerem telefonu: +48 784 373 565


§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.automatykarr.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

10. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.automatykarr.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Sklep Internetowy www.sklep.automatykarr.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.automatykarr.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet posiadającym możliwość otworzenia strony przez aktualną przeglądarkę internetową.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.automatykarr.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki określone są w zakładce „Wysyłka i płatność” znajdującym się na pod adresem https://sklep.automatykarr.pl/content/11-wysylka-i-platnosc. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do jej zmiany przez Sprzedawcę, przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, drogą mailową i telefonicznie.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe, a co najmniej dokładny adres, na który ma zostać wysłany Towar, wybierze sposób wysyłki i zapłaty, a także poda aktywny numer telefonu oraz adres e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane o których mowa w ust. 4 nie są kompletne, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub Klient nie uzupełni niezbędnych danych w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo do jego anulowania.

6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT może zostać wysłana również/albo drogą pocztową na wskazany w Zamówieniu adres w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Poprzez login rozumie się podany przez Klienta adres e-mail, a hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po skutecznym złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem potwierdzenia otrzymania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „Zapłać gotówką przy odbiorze”.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub na ten podany drogą mailową bądź telefonicznie. Jeśli formularz Zamówienia został wypełniony nieprawidłowo, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, gdyż uniemożliwia to dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej, operatorów logistycznych takich jak InPost oraz w usłudze Paczka w RUCHu oferowanej przez RUCH S.A. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczana jest najszybciej, jak to tylko możliwe. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka jest uszkodzona w wyniku transportu, powinien niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub listonosza, odmówić przyjęcia Towaru i powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę. Gdy Klient podpisze się na dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki, traci prawo do reklamacji przesyłki, gdyż umieszczenie podpisu pod odbiorem jest równoznaczne z klauzulą "odebrałem paczkę w stanie nienaruszonym". Istnieje możliwość sporządzenia protokołu w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, ale wtedy podstawą do żądania sporządzenia protokołu może być wyłącznie taka wada, która definitywnie nie mogła powstać już po odbiorze przesyłki.

4. Klient jest obciążany wybranymi podczas składania Zamówienia kosztami dostawy (wysyłki), które określone są w cenniku transportu, umieszczonym na stronie https://sklep.automatykarr.pl/content/11-wysylka-i-platnosc

5. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony Towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli Towar nie spełnia jego wymagań, nie może używać go dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od Umowy, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Dla każdego sprzedanego Towaru wystawiamy fakturę VAT lub paragon.  

2. Płatności za zamówiony towar można dokonać następującymi sposobami

a) przelewem na konto:

Automatyka Rafał Raczyński
ul. Białej Góry 76
05-082 Zielonki Wieś

04 1050 1025 1000 0092 1955 0481

ING Bank Śląski

b) przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24;

c) przy odbiorze – gotówką bądź kartą płatniczą (zależnie od możliwości) kurierowi lub w wybranym punkcie odbioru;

d) gotówką bądź kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od tej Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 25 grudnia 2014 r.] oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podany poniżej adres Sprzedawcy.

Automatyka Rafał Raczyński
ul. Szeligowska 20
01-320 Warszawa

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar Klient powinien zwrócić na adres Sprzedawcy podany w ust. 1 na swój koszt. Wówczas Sprzedawca oprócz ceny produktu zwróci także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy spośród przez siebie oferowanych.

4. Jeśli Konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał stosowne oświadczenie poświadczające ten fakt, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za Towar oraz kosztów jego wysyłki aż do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy posiadają gwarancję Producenta, Dystrybutora lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe Producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych Producentów. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji również za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy podany w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz reklamowanego Towaru. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową nie zawiadomi Sklepu / Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane te są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego ostatecznie złożenie Zamówienia, Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych przez siebie danych poprzez edycję profilu konta;

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sklep@automatykarr.pl;

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacje o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;

b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;

c) treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o każdorazowej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres elektronicznej poczty podany przy zakładaniu konta.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu w nim zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie www.sklep.automatykarr.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody lub zgody Producenta, do którego należą.

2. Sklep Internetowy www.sklep.automatykarr.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze / tablecie / smartfonie używanym przez Klienta.

3. Sklep Internetowy www.sklep.automatykarr.pl dokłada najwyższej staranności, aby wizualizacja Towaru jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu w urządzeniu Klienta (kolor, kontrast, rozdzielczość) mogą istnieć pewne różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego na stronie a wizualizacją zdjęć Towaru wyświetlanego na urządzeniu Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), a także Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

6. Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.”Data opublikowania Regulaminu: 18.03.2019 r.

check Produkt dodany do porównania